Copyright © 2014 - 2015 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
Občianske združenie Šanca pre pečeň ďakuje Všetkým prispievateľom 2% dane z príjmu,
ako aj sponzorom za podporu a ústretovos
ť  v roku 2020, s ktorou prispeli na činnosť nášho
združenia pre pacientov, ktorí potrebujú zlepši
ť kvalitu svojho života pri tak vážnych ochoreniach,
 akými sú hepatitídy B a C a ostatné ochorenia pe
čene.
Srde
čná vďaka!
Venujte nám percentá z dane z príjmu, odvedenej v roku 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021 za rok 2020
Vypočítajte si
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b)3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020
odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z                     dane v prospech 1 prijímateľa.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021
) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.


P o s t u p  k r o k o v pre PO
Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2021
Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.
Vyhlásenie 2(3) % pre ŠpP
 
 
späť