Copyright © 2014 - 2016 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
fotogaléria
Občianské združenie Šanca pre pečeň pripravilo dňa 15.7.2016 o 15.00 hod. v Congress  Hoteli Centrum v Košiciach besedu s
  
prof. MUDr. Ivanom Schréterom, CSc.,
ktorý je prednostom  Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Ko
šice a LF UPJŠ, zároveň pôsobí ako  hlavný odborník pre infektológiu a tropickú medicínu pri  MZ SR pôsobiaci v UNLP Košice

a

doc. MUDr. Peterom Jar
čuškom, PhD.,
pôsobiaci na I. internej klinike UNLP Ko
šice a LF UPJŠ  a zároveň pôsobí ako Krajský odborník pre hepatológiu  pri Ministerstve zdravotníctva SR pre Košický samosprávny kraj pôsobiaci v UNLP Košice.

Prvú besedu v tohto druhu uskuto
čnenú na území Košíc otvorila predsedníčka občianskeho združenia Šanca pre pečeň Oľga Štefanická, ktorá zároveň privítala hostí a členov OZ, ktorí žijú na Východnom  Slovensku a osobitne poďakovala
Mgr.
Štefánii Václavíkovej z Košíc, za úspešné zabezpečenie danej akcie.

Beseda sa niesla v priate
ľskom duchu formou otázok a odpovedí. Hlavnou  témou boli  ochorenia pečene ako sú hepatitída A, B, C, steatóza pečene a autoimunitné ochorenie pečene. Vytvorila sa priaznivá atmosféra a nikto nemal problém klásť otázky, ktoré ho znepokojujú v súvislosti  s liečbou svojho ochorenia pečene.

Boli zodpovedané aj otázky, ktoré jednoducho vznikli v priebehu rozprávania o problémoch na danú tému. Otázky a odpovede oh
ľadom  výživy a doplnkov výživy možno zhrnúť do známeho: Menej je niekedy viac!

Po vy
čerpaní všetkých otázok pani predsedníčka poďakovala prof. MUDr. Ivanovi Schréterovi, CSc, a doc. MUDr. Petrovi Jarčuškovi, PhD., za ich vzácny čas a za odpovede, ktoré boli zodpovedané na danom podujatí. Získané nové informácie z oblasti ochorenia pečene, padli na úrodnú pôdu.  EŠTE RAZ, VEĽKÁ VĎAKA!

PS:
Ob
čianskemu združeniu Šanca pre pečeň bola ponúknutá spolupráca s Ligou proti osteroporóze - Slovensko pod vedením MUDr. Judity Ondrejkovej z Košíc. Spoluprácu sme s vďakou prijali a veríme, že daná spolupráca bude prospešná pre členov nášho OZ a členov Ligy a zároveň aj pre širokú verejnosť

Te
šíme sa na opätovné stretnutie!

                                              
                                                                   Vedenie OZ
Šanca pre pečeň