Copyright © 2014 - 2017 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
fotogaléria
Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu sa konali                         
15 - 16. júna 2017 v hoteli Alexander v Bardejovských kúpeloch

 
Pandémia 21 storočia! Obezita a nadhmotnosť sú globálnym problémom, preto hovoríme o globezite.
Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie trpelo viac ako 1,9 miliardy dospelých osôb
nadhmotnosťou a ďalších 600 miliónov obezitou. Výnimkou nie je ani Slovensko, v ktorom je situácia
alarmujúca!            
„Viac ako 60 % slovenskej dospelej populácie v produktívnom veku má nadhmotnosť alebo obezitu. 25
% dospelých mužov a žien spĺňa kritériá pre obezitu a asi 1 % slovenskej dospelej populácie patrí do
kategórie ťažkej obezity. Narastá obezita v detskom a adolescentnom veku“, dopĺňa MUDr. Ľubomíra
Fábryová, PhD., predsedníčka Obezitologickej sekcie SDS.
Obezita sa spája s 2-násobne vyšším rizikom vzniku kario-cerebrovaskulárnych komplikácií (infarkt myokardu,
cievna mozgová príhoda), s 3- až 7-násobným zvýšením výskytu cukrovky 2. typu, 55% nárastom depresií a 5,5%
zvýšením rozvoja nádorových ochorení. Ide o chronické ochorenie, ktoré významne skracuje dĺžku života!
Záznam prednášok bude zverejnený asi mesiac po skončení podujatia  na webe www.obezitologia.sk