Copyright © 2014 - 2017 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
fotogaléria
Dňa 11.05.2017 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zorganizovala tematický kurz „Pacient a liek“

  
Garantom kurzu bola Lekárska fakulta, Ústav farmakológie, klinickej a experimentálnej farmakológie. Odbornými školiteľmi boli:
prof. MUDr. Jozef HOLOMÁŇ, CSc. PharmDr. Dominik TOMEK, PhD., MPH prof. MUDr. Jozef GLASA, PhD. Ing. Mgr. Eva ČIKELOVÁ

Tu je stručný obsah vybraných prednášok na tematickom kurze:

1/ Pacient - súčasť alebo cieľ  zdravotníctva?
Prof. Holomáň nám v úvodnej prednáške predostrel, že pacient je vlastne najväčšou komunitou na svete, nakoľko každý človek je pacient - či už skutočný, alebo potencionálny. Cieľom EÚ je spokojnosť tejto komunity, ktorá sa dá dosiahnuť udržateľnosťou zdravotnej starostlivosti v Európe a rovnosťou pri jej poskytovaní.
Každý človek by sa mal aktívne zaujímať o svoje zdravie, iba vzdelaný pacient je pomocníkom a partnerom lekára. Na podporu tejto myšlienky SZU spustila edukačno-výchovný projekt o kontinuálnom vzdelávaní pacientov, medzi ktorý tento kurz patrí.

2/ EUPATI - projekt EU „Fit for Work“
EUPATI je organizácia už prezentovaná na stránkach nášho občianskeho združenia. O jej aktivitách a cieľoch sa môžete dozvedieť viac na internetovej stránke
www.sk.eupati.eu <http://www.sk.eupati.eu>.
Na tejto prednáške P. Balážová odprezentovala problematiku muskulo-skeletárnych ochorení, ktoré postihujú najmä ľudí pracujúcich v kanceláriách. Dá sa im predísť, resp. redukovať implementovaním tzv. nástrojov včasnej intervencie (napr. zamestnávateľ poskytne ergonomické pomôcky, zabezpečí špecialistov pre svojich zamestnancov, rehabilitácie,...)

3/ Význam, riziká a prínosy vakcinácie
MUDR. Pertináčová zhrnula históriu očkovania proti infekčným chorobám u nás a uviedla jeho význam pri znižovaní až vymiznutí infekčných ochorení.  Oboznámila nás s rozdielmi medzi očkovacími schémami na Slovensku a v ostatných štátoch Európy. Veľmi erudovane argumentovala proti dnešným odporcom vakcinácie detí.
Keďže sme združenie pacientov s ochorením pečene, pripomínam, že vakcinácia proti hepatitíde B je možná, avšak bohužiaľ vývoj vakcíny proti vysoko infekčnej hepatitíde typu C je v nedohľadne.

4/ Interakcie liekov so stravou a výživovými doplnkami
Táto prednáška PharmDr. Slobodovej bola zameraná na histamín - mediátor anafylaxie. Jedná sa o biogenický amín, ktorý sa podobne ako cholesterol v tele vytvára, ale je aj prijímaný zvonka (potrava, lieky, peľové, kontaktné alergény...)
Existuje 5 typov reakcií, ktoré v tele spôsobuje, od anafylaktického šoku až po histamínovú intoleranciu.

5/ Aktuality z AOPP /Novela zákona 363/2011 a dopady pre pacientov
Nám dobre známa PhDr. Mária Lévyová nám predstavila činnosť tejto organizácie - www.
aopp.sk. O aktuálnom projekte pacientskych poradní sme už na našej stránke písali, veď práve vo FNsP F.D. Roosevelta bude jeden z týchto stánkov.
Zároveň PharmDr. Tomek vyjadril snahu, aby sa AOPP aktívne podieľala na štátnej liekovej politike.

6/ Nanotechnológie v medicíne /Digitálna medicína vo svete a na Slovensku
Prof. Glasa nám vysvetlil, ako sa stenčením hmoty menia jej vlastnosti, čo môže mať nekonečné využitie v rôznych odboroch, vrátane medicíny.
Čo sa týka digitalizácie medicíny, okrem elektronických zdravotných knižiek a podobných projektov (P. Balážová) sa môže jednať aj napr. o využitie umelej inteligencie pri popise zobrazovacích techník (Prof. Glasa).

7/ Reklama na lieky vs pacient
Ing. Mgr. Čikelová nás upozornila na nástrahy, ktoré číhajú na pacienta pri reklame, ako aj na paradoxy, ktoré zákon o reklame prináša (napr. pri čajovinách sa nesmú uvádzať ich účinky)