Copyright © 2014 - 2015 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA - ZVOLEN 14.3.2015
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:
1) Zahájenie. Voľba predsedu výročného valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice.
2) Kandidáti pre doplnkovú voľbu členov Dozornej a Správnej rady - volebné obdobie rokov 2013 až 2016
3) Správa o činnosti a hospodárenie v roku 2014
4) Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2015
5) Doplňujúca voľba členov Dozornej a Správnej rady
6) Schválenie plánu činnosti a rozpočtu na rok 2015
7) Uznesenie Valného zhromaždenia
8) Odborné informácie
Parazity v našom tele - Ing. Anna Lukáčová
Prvá pomoc - Eva Piovarčiová FALCK ACADEMY s.r.o.
9) Rôzne - (Dotazy členov k fungovaniu Občianskeho združenia - Návrhy - Diskusia)
10) Záver

1)
Valné zhromaždenie otvoril dočasný predseda Valného zhromaždenia Milan Dolinka a privítal účastníkov. Prítomných oboznámil s
programom a požiadal o schválenie programu.

Ďalej dočasný predseda Valného zhromaždenia predniesol návrh na zloženie orgánov výročného Valného zhromaždenia:
- Dolinka Milan - predseda výročného valného zhromaždenia
- Tareková Miroslava - zapisovateľka
- Cepláková Anna, Venglarčík Juraj - overovatelia zápisnice
- Výsledok volieb stanovený na základe určenia optickej väčšiny
a vyzval prítomných o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k navrhovanému zloženiu orgánov výročného valného
zhromaždenia. Nikto z prítomných členov Občianskeho združenia nevzniesol žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a teda požiadal o
schválenie zloženia orgánov výročného Valného zhromaždenia.
Účastníci návrh zloženia orgánov výročného Valného zhromaždenia schválili.

2)
Predseda Valného zhromaždenia Milan Dolinka informoval prítomných o abdikácii členov Dozornej a Správnej rady na svoje funkcie a
predniesol návrh kandidátov pre doplňujúcu voľbu členov Dozornej a Správnej rady na volebné obdobie rokov 2013 až 2016.
Doplňujúca voľba člena Dozornej rady:
Balogová Iveta - Zvolen
Doplňujúca voľba člena Správnej rady:
Páleníková Mariana - Žiar nad Hronom
3)
Správu o činnosti Občianskeho združenia Šanca pre pečeň v roku 2014 predniesol predseda VZ Milan Dolinka. Následne predniesol aj
Správu o hospodárení Občianskeho združenia Šanca pre pečeň v roku 2014.

4)
Predseda VZ Milan Dolinka predniesol rámcový Návrh plánu činnosti a rozpočtu Občianskeho združenia Šanca pre pečeň na rok 2015.

5)
Predseda Valného zhromaždenia Milan Dolinka vyzval prítomných o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k
navrhovanému zmenenému zloženiu orgánov Občianskeho združenia Šanca pre pečeň pre volebné obdobie rokov 2013 až 2016.
Nikto z prítomných členov Občianskeho združenia nevzniesol žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Predseda Valného zhromaždenia požiadal o schválenie zmeneného zloženia orgánov Občianskeho združenia Šanca pre pečeň vo
volebnom období rokov 2013 až 2016 hlasovaním.
Zúčastnení členovia Občianskeho združenia Šanca pre pečeň na Valnom zhromaždení zmenené zloženie orgánov Občianskeho
združenia Šanca pre pečeň vo volebnom období rokov 2013 až 2016 schválili.

6)
Predseda Valného zhromaždenia Milan Dolinka vyzval prítomných o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k plánu
činnosti a rozpočtu Občianskeho združenia Šanca pre pečeň na rok 2015.
Nikto z prítomných členov Občianskeho združenia nevzniesol žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Predseda Valného zhromaždenia požiadal o schválenie plánu činnosti a rozpočtu Občianskeho združenia Šanca pre pečeň na rok 2015
hlasovaním.
Zúčastnení členovia Občianskeho združenia Šanca pre pečeň na Valnom zhromaždení plán činnosti a rozpočtu Občianskeho združenia
Šanca pre pečeň na rok 2015 schválili.

7)
Zapisovateľka Miroslava Tareková predniesla Návrh na uznesenie z výročného Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Šanca pre
pečeň.
Predseda Valného zhromaždenia Milan Dolinka vyzval prítomných o prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov k Návrhu na
uznesenie z výročného Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Šanca pre pečeň.
Nikto z prítomných členov Občianskeho združenia nevzniesol žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Predseda Valného zhromaždenia požiadal o schválenie Uznesenia z výročného Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Šanca pre
pečeň hlasovaním.
Zúčastnení členovia Občianskeho združenia Šanca pre pečeň na Valnom zhromaždení Uznesenie z výročného Valného zhromaždenia
Občianskeho združenia Šanca pre pečeň schválili.

8)
V odbornej časti a diskusnom fóre si prítomní vypočuli odborné informácie:
Parazity v našom tele - Ing. Anna Lukáčová
Prvá pomoc - Eva Piovarčiová FALCK ACADEMY s.r.o.
Priamymi otázkami na oboch prednášajúcich a praktickými skúškami pri poskytovaní prvej pomoci si prítomní účastníci upresňovali
získané informácie.9)
V rôznom predseda Valného zhromaždenia Milan Dolinka informoval prítomných o výsledku zasadnutí členov Dozornej a Správnej rady a o
zmenách v obsadení funkcií členov Dozornej a Správnej rady na volebné obdobie rokov 2013 až 2016.
Zmenené zloženie Dozornej rady:
 
1.Balogová Iveta - Zvolen
2.Cepláková Anna - Zvolen - predsedníčka Dozornej rady
3.Žibrita Ľudovít - Rimavská Sobota

Zmenené zloženie Správnej rady:
 
1.Behanovský Alan - Banská Bystrica
2.Dolinka Milan - Dubnica nad Váhom
3.Kerekešová Mária - Rimavská Sobota
4.Páleníková Mariana - Žiar nad Hronom - predsedníčka Správnej rady a predsedníčka Občianskeho združenia Šanca pre pečeň
5.Tareková Miroslava - Banská Bystrica
4.Venglarčík Juraj - Zvolen - podpredseda Správnej rady
6.Žibritová Alena - Rimavská Sobota
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Skladaný Ľubomír - trvalý čestný člen Správnej rady

10)
Na záver predsedníčka Občianskeho združenia Šanca pre pečeň Mariana Páleníková poďakovala prítomným členom za účasť a aktívny
prístup k rokovaniu výročného Valného zhromaždenia Občianskeho združenia Šanca pre pečeň.

Vo Zvolene, 14.3.2015.