Copyright © 2014 - 2017 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Sme občianskym združením pacientov s ochorením pečene, v prevažnej miere s vírusovým a nealkoholickým. Okrem pacientov sme aj združením ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov. Celoročne organizujeme pre svojich členov a aj širokú verejnosť zaujímavé podujatia spojené s odbornými prednáškami lekárov a špecialistov - odborníkov na zdravie, výživu a životný štýl. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, poradiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientami a aj sa zabaviť.
Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene. Zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia.  

Garantom odbornosti je     Slovenská hepatologická spoločnosť
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
* * * * *  Šanca pre pečeň - občianske združenie   * * * * *   info@sancaprepecen.eu

 

V stredu, t.j. 3. mája 2017 ,sa uskutočnil workshop v hoteli Arcade na Námestí SNP 5 v Banskej Bystrici.
LIEČEBNO PREVENTÍVNY POBYT
LD Veľká Fatra v Turčianských Tepliciach  v dňoch 17-19.3.2017
Dňa 07.04.2017  OZ Šanca pre pečeň dostalo pozvanie na akciu „Zdravé mesto“ na MU Zvolen. OZ prítomných informovalo o cieľoch združenia, potrebe a dôležitosti vyšetrenia  krvi a ďalšom  postupe pri zvýšených  hepatálnych  testov.
Zároveň obyvatelia mesta mali možnosť využiť aj  ponuku ZP VšZP, a.s. Zvolen, kde na špeciálnom prístroji získali informácie o množstve svalovej hmoty a tuku u  jednotlivcov.  Ústav Verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene sa zaoberal vyšetrením cholesterolu a cukru v organizme  na základe odberu krvi. ZP Dôvera a iné organizácie mali možnosť poskytnúť svoje služby prítomným záujemcom
.
PROJEKT " ZDRAVÉ MESTO "
Dňa 6.6.2017  v hoteli Arcáde Banská Bystrica sa uskutočnil  aktívny tréning komunikácie v oblasti práva pacientov a sociálneho zabezpečenia.

ďalej ...

fotogaléria z akcie

Téma:„Budovanie pacientských poradní v SR“ pod hlavičkou Asociácie na ochranu práv pacientov SR.
So súhlasom vedenia FNsP F.D.Roosevelta bude vytvorený v priestoroch nemocnice stabilný poradenský stánok pre lokálne pacientske združenia.  Informácie o uvedenom projekte Vám budeme poskytovať priebežne.
PACIENTSKÉ PORADNE

fotky
PACIENT  A  LIEK

Dňa 11.05.2017 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave zorganizovala tematický kurz „Pacient a liek“, na ktorom sa v zastúpení združenia Šanca pre pečeň zúčastnila PharmDr. Ivana Šabová.

Ponuka tém bola rôznorodá. Okrem všeobecných tém, akými boli postavenie pacienta v systéme zdravotníctva, aktuality z EUPATI a AOPP, digitálna medicína a reklama liekov boli odprezentované odborné prednášky o vakcinácii, interakcii liekov a potravy ako aj načrtnutie budúcnosti v medicíne vo forme nanotechnológií.
Okrem OZ Šanca pre pečeň sa na podujatí zúčastnili aj predstavitelia ďalších pacientskych organizácií – Amazonky, Mozaika, Dom svetla.

... podrobnejšie
AKTÍVNY TRÉNING KOMUNIKÁCIE
Chceli by sme sa opäť poďakovať nášmu odbornému garantovi, MUDr. Ľubomírovi Skladanému PhD., za to, že sme sa ako členovia Občianskeho združenia Šanca pre pečeň mohli zúčastniť sa na vynikajúcom odbornom podujatí „ 45. Májové hepatologické dni “, ktoré sa konalo 18 - 20.05.2017 na Donovaloch.
45. MÁJOVÉ HEPATOLOGICKÉ DNI
podrobnejšie
www.slovhep.sk
DNI  PRAKTICKEJ  OBEZITOLÓGIE  A  METABOLICKÉHO  SYNDRÓMU
Pandémia 21 storočia!  Obezita a nadhmotnosť sú globálnym problémom, preto hovoríme o globezite.

Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu sa konali  15 – 16. júna 2017 v hoteli Alexander  v Bardejovských Kúpeloch za účasti členov OZ Šanca pre pečeň
podrobnejšie
PRVÁ  ŠPECIALIZOVANÁ PACIENTSKA  PORADŇA
Milí priatelia
s potešením Vám oznamujeme, že
dňa 5.9.2017 pacienti a ich blízki v banskobystrickej FNsP F. D. Roosevelta budú prvými na Slovensku, ktorí budú môcť hľadať pomoc aj v špecializovanej pacientskej poradni. V rámci pilotnej fázy uvedeného projektu   im práve tu  poradia, ako si uplatniť svoje práva nielen priamo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti , ale napríklad aj v sociálnej oblasti.
Časový rozvrh poradenskej pomoci je každý utorok od 9.00 hod do 11.30 hod a každú stredu od 15.00 hod do 17.00 hod v priestoroch návštevnej vstupnej haly  banskobystrickej FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.
Ďakujeme vedeniu AOPP a hlavne pani viceprezidentke Asociácie na ochranu práv pacientov Miroslave Fövényes za nápad a realizáciu daného projektu v spolupráci aj s našim občianskym združením Šanca pre pečeň.
fotogaléria
PROJEKT ŠPIRÁLA
Dňa 28.09.2017 v popoludňajších hodinách  bol zahájený  projekt Špirála
Projekt vznikol  na II. Internej klinike SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica  pod vedením prednostu gastro MUDr. Ľubomírom Skladaným, PhD. ktorý je zároveň prezidentom Slovenskej hepatologickej spoločnosti.

Cieľom projektu:  prispievať poradenstvom k zdravému životnému štýlu.
Jednotlivé stretnutia sa budú konať skupinovo, termíny budú dostupné zatiaľ na Hepatologickej ambulancii u pani Bachovej, pani Tišliarovej a u vrchnej sestry dr. Vnenčákovej                                                                                                      
Tešíme sa na Vašu spoluprácu!
fotogaléria
P R O J E K T  "ÚSPEŠNÁ PACIENTSKA ORGANIZÁCIA - SILNEJŠÍ HLAS PACIENTA "
6 - 7. 10. 2017  , BRATISLAVA
Dvojdňový workshop pre lídrov pacientskych organizácií,  na ktorom sa v zastúpení združenia Šanca pre pečeň zúčastnila Mgr. Štefánia Václavíková.
Program Partneri v rozvoji pacientskych organizácií vznikol v spoluprádi a z iniciatívy spoločnosti SANOFI, ktorá si stanovila trvajúci záväzok slúžiť pacientskej komunite vo všetkých krajinách svojho pôsobenia.

Využili sme jedinečnú príležitosť stretnúť sa so zástupcami rozličných pacientskych skupín a odborníkmi na prezentované témy: 
-  Získavanie zdrojov pre pacientsku organizáciu
-  Nové technológie pracujúce v prospech pacienta
- Facebook ako náš spojenec 
- Inšpirujeme a podporujeme sa navzájom
-  Etika a transparentnosť organizácií – ako sme na tom dnes.

   E D U K A Č N Ý    P O B Y T
10 - 12. 11. 2017  , LIPTOVSKÝ JÁN
Hotel *** SOREA  MÁJ  bol prechodným edukačným pobytom Občianskeho  združenia Šanca pre pečeň. Členovia mali ideálnu možnosť zoznámiť sa s  prekrásnou jesennou prírodou v danej oblasti i napr. s  expozíciou miniatúr MINI SLOVENSKO, Stanišovskou jaskyňou , Mincovníčkovom a i.  
Hotel *** SOREA  MÁJ bol pre nás oázou pokoja a oddychu, kde sme mali možnosť  zaplávať si v nádhernom bazéne i využiť služby  hotelového maséra.V popoludňajších hodinách bola pripravená odborná časť :
  - Dr. Moniko Kašová z Prešova - Téma Psychosomatické príčiny ochorení od nádchy po rakovinu
 - pani Dana Foldiová zo Zvolena - Téma: Prevenciou k zdraviu Forever.

Členovia mali možnosť využiť meranie prietoku krvi v žilách a odborné poradenstvo Mgr.Kozinovej

Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie ! 
             vedenie Šanca pre pečeň
f o t o g a l é r i a
P R V Á   N Á R O D N Á   P A C I E N T S K Á   K O N F E R E N C I A
24 - 25. 11. 2017  , BRATISLAVA

OZ ŠANCA PRE PEČEŇ člen AOOP a aktívny účastník PRVEJ NÁRODNEJ PACIENTSKEJ KONFERENCIE, krorý zorganizovala Asociácia na ochranu práv pacientov pod záštitou ministra zdravotníctva v Bratislave v dňoch 24.-25.11.2017
podrobnejšie
fotogaléria
ROK 2017
späť