Copyright © 2014 - 2018 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Sme občianskym združením pacientov s ochorením pečene, v prevažnej miere s vírusovým a nealkoholickým. Okrem pacientov sme aj združením ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov. Celoročne organizujeme pre svojich členov a aj širokú verejnosť zaujímavé podujatia spojené s odbornými prednáškami lekárov a špecialistov - odborníkov na zdravie, výživu a životný štýl. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, poradiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientami a aj sa zabaviť.
Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene. Zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia.  

Garantom odbornosti je     Slovenská hepatologická spoločnosť
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
* * * * *  Šanca pre pečeň - občianske združenie   * * * * *   info@sancaprepecen.eu

 
späť
www.slovhep.sk
fotogaléria
46. HEPATOLOGICKÉ DNI  
17 - 19. 5. 2018  , DONOVALY
Chceli by sme sa opäť poďakovať nášmu odbornému garantovi, MUDr. Ľubomírovi Skladanému PhD., za to, že sme sa ako členovia Občianskeho združenia Šanca pre pečeň mohli zúčastniť na vynikajúcom odbornom podujatí „46.Májové hepatologické dni “
podrobnejšie
WORKSHOP PRE PACIENTSKÉ ORGANIZÁCIE  
30. 5. 2018  , BRATISLAVA
Téma: Lieková politika na Slovensku, ako sa liek stáva dostupným pre pacientov
Ako sa liek dostáva do systému uhrádzaných liekov z verejného zdravotného poistenia? Čo sú to výnimky a ako vstupujú na trh lieky na zriedkavé ochorenia?
ďalej
OZ Šanca pre pečeň sa zúčastnilo predstavenia NOP vypracovaného ministerstvom zdravotníctva (MZ)  Slovenskej republiky v priestoroch MZ. Ide o dvojročný strategický plán, ktorý má pomôcť k zníženiu vzniku nových onkologických ochorení
PREDSTAVENIE NÁVRHU NÁRODNÉHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU  
19.6.2018   MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR
Obezita je považovaná za epidémiu 21. storočia. Dostupné štatistiky varujú! Dotýka sa všetkých generácii, najmä preto, že predstavuje značný rizikový faktor ďalších závažných ochorení  ...
<KENOX S760  / Samsung S760>
ďalej
DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE   A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU   
21 - 22. 6. 2018  , DEMäNOVSKÁ DOLINA
podrobnejšie
OZ ŠANCA PRE PEČEŇ AJ V POPRADE
24.7.2018   POPRAD
Občianske združenie Šanca pre pečeň rozšírilo svoju činnosť aj do priestorov Hepotologickej ambulancii- Nemocnici Poprad, a. s.,  pani primárka  MUDr. Sylvia Dražilová a zdravotná sestra pani Slivinská .
Zdravotná sestra p. Slivinská bude inštruovať svojich pacientov o možnostiach pripojiť sa k našim členom v občianskom  združení Šanca pre pečeň. Pacienti v danom zariadení sa môžu informovať aj prostredníctvom informačnej tabuli  pred ambulanciou.
BESEDA NA TÉMU "AUTOIMUNITNÉ OCHORENIE PEČENE"
31.7.2018   FNsP BANSKÁ BYSTRICA
Dňa 31.7.2018 v priestoroch študovne na 10 poschodí FNsP v Banskej Bystrici  bola krátka beseda s Doc.MUDr. Ľubomírom Skladaným, PhD. - prednostom inter.oddelenia , MUDr. Molčanom - vedúcim lekárom lôžkového oddelenia, PhDr. Jana Vnenčáková- vedúcou sestrou oddelenia a Ing. Andreou Dropčovou . Téma : Autoimunitné ochorenie pečene, podmienky zaradenia do transplantačného programu, steatóza pečene a i.
pár fotiek
P O H Y B O M   K U   Z D R A V I U
3-5.8.2018   hotel HVIEZDA  DUDINCE
fotogaléria
Občianske združenie Šanca pre pečeň v spolupráci s OZ Lymfoma.Sk uskutočnilo v dňoch 3-5.8.2018 v Hoteli Hviezda Dudince  športovú aktivitu pod názvom  "Pohybom ku zdraviu"  Každý účastník si vybral šport podľa svojich zdravotných možností a schopností a to: hod na cieľ , hod do diaľky,preťahovanie lanom,človeče nehnevaj sa,bicyklovanie , hod šípkami,hod kruhmi, plávanie,bowling,triafanie do krabíc, slalom so stolnotenisovou loptičkou na čas.

Svojou účasťou nás podporili aj Doc.MUDr. Ľubomír Skladaný PhD. B.Bystrica, a zástupcovia AOPP PhDr.Mária Lévyová prezidentka AOPP  a Elena Valčeková AOPP Bratislava. Všetci účastníci mali dobrú náladu a s nadšením sa zapájali do jednotlivých disciplín.

Na záver bolo vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien súťažiacim Okrem súťažných aktivít sme mohli celodenne využiť bazén s terasou, masáže a iné výhody ponúkané hotelom.Stretnutie splnilo očakávaný cieľ aktívneho oddychu, relaxu i zábavy.

Vytvorili sa nové priateľstva a otvorili sa nové možnosti k ďalšej spolupráci.Chceli by sme sa touto cestou poďakovať aj vedeniu hotela Hviezda za dokonalé služby, ktoré nám boli poskytnuté počas celého pobytu.

Veľká vďaka !!!


S T R E T N U T I E   v  M I C H A L O V C I A C H
26.9.2018  a  24.11.2018   NEMOCNICA  MICHALOVCE
Dňa 26.9.2018 v novej michalovskej nemocnici sa uskutočnilo  stretnutie  zástupcov  OZ Šanca pre pečeň  s prof. MUDr. Štefanom Hrušovským  CSc.

Dňa 24.11.2018  Svet zdravia, a.s.,nemocnica   v  Michalovciach, oslávila prvé narodeniny, na ktorých sa zúčastnilo aj  OZ Šanca pre pečeň.
sdr
viac ...
D R U H Á  S L O V E N S K Á   P A C I E N T S K Á   K O N F E R E N C I A   AOPP
24.11.2018   HOTEL  FALKENSTEINER  BRATISLAVA
V dňoch 23. – 24. 11. 2018 sa členovia OZ Šanca pre pečeň zúčastnili na Druhej slovenskej pacientskej konferencii AOPP. 
Okrem zaujímavých prednášok bolo podujatie spojené so slávnostným odovzdávaním cien „Môj lekár“ a „Moja sestra“, ktorého sa zúčastnila aj ministerka zdravotníctva, doc. MUDr. Andrea Kalavská, PhD.
Naše OZ nominovalo na cenu „Môj lekár“ doc. MUDr. Ľ. Skladaného, PhD. a na cenu „Moja sestra“ PhDr. Janku Vnenčákovú. 
Detaily o podujatí môžete nájsť na adrese: https://primar.sme.sk
fotogaléria
RELAXAČNO EDUKAČNÝ POBYT  SPOJENÝ S VALNYM ZHROMAŽDENÍM
16 - 18. 3. 2018  , TURČIANSKE TEPLICE
podrobnejšie
fotogaléria
 

Členovia občianskeho združenia Šanca pre pečeň sa zúčastnili na edukačnom pobyte spojenom s Valným zhromaždením v kúpeľoch v Turčianskych Tepliciach.
ROK 2018