Copyright © 2014 - 2020 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Sme občianskym združením pacientov s ochorením pečene, v prevažnej miere s vírusovým a nealkoholickým. Okrem pacientov sme aj združením ich rodinných príslušníkov, priateľov a sympatizantov. Celoročne organizujeme pre svojich členov a aj širokú verejnosť zaujímavé podujatia spojené s odbornými prednáškami lekárov a špecialistov - odborníkov na zdravie, výživu a životný štýl. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, poradiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientami a aj sa zabaviť.
Garantom odbornosti je     Slovenská hepatologická spoločnosť
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
* * * * *  Šanca pre pečeň - občianske združenie   * * * * *   info@sancaprepecen.eu

 
www.slovhep.sk
 

 

26.2.2020   ÚČASŤ OZ ŠANCA PRE PEČEŇ  NA SEMINÁRI  MARKET ACCESS

Šanca pre pečeň, spolu s ďalšími pacientskymi organizáciami sa zúčastnila na seminári s názvom „Zázraky medicíny – realita či fikcia?“, konanom v Bratislave v hoteli Mercure.

Prednášajúcimi boli tradične poprední predstavitelia zdravotníctva v celom spektre činností – od lekárov po ekonómov. Súčasťou podujatia bola výstava posterov – záverečných prác študentov, ktorí navštevovali vzdelávací program organizovaný AOPP v školskom roku 2018/2019 „Zdravotníctvo a dostupnosť liečby a liekov“.

 

program semináru

15.5.2020  ÚČASŤ OZ ŠANCA PRE PEČEŇ  NA WEBINÁRI AOPP

Šanca pre pečeň, ako aktívny člen združenia AOPP (Asociácia na  Ochranu Práv Pacientov) dostala pozvanie na aktívnu účasť na tematickom kurze organizovanom SZU a AOPP „Pacient a liek“.

 

prezentácia

 

Z dôvodu opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19 sa seminár konal virtuálne. OZ Šanca pre pečeň zastupovala PharmDr. Ivana Šabová s  prezentáciou na tému „Dostupnosť novej liečby hepatitídy C pre vybrané skupiny pacientov“. Cieľom prezentácie bolo upozorniť na limitáciu liečby hepatitídy C priamymi antivirotikami pre užívateľov injekčných drog, ktorí momentálne patria medzi najpočetnejšiu skupinu prenášačov daného ochorenia.

rámci diskusie bola vznesená nádej na zlepšenie situácie vzhľadom na pandémiu COVID-19, ktoré je rovnako ako HCC tiež vírusovým infekčným ochorením a každý si je vedomý následkov nepodchytenia rizikových skupín obyvateľstva.

12.6.2020  INTERNATIONAL NASH DAY

Medzinárodný deň nealkoholovej tukovej choroby pečene (NASH) sme si pripomenuli pridaním rámika na naše facebookové profily.

 

Ďakujeme našim členom, ktorí tak urobili a svojou troškou prispeli k upozorneniu na toto ochorenie,ktoré postihuje čoraz väčšiu populáciu, je dôsledkom nášho životného štýlu a nie je preň univerzálny liek.

 

9.6.2020   ÚČASŤ OZ ŠANCA PRE PEČEŇ  NA WEBINÁRI  HEPATOS

 

Šanca pre pečeň, člen medzinárodnej organizácie ELPA dostala pozvánku od partnerskej chorvátskej organizácie HEPATOS na účasť na podujatí, ktoré sa kvôli opatreniam proti šíreniu pandémie COVID-19 sa seminár konalo virtuálne.

 

 

Téma webináru bola: „HCC – an Avoidable Fate: To Liver Cancer Prevention by Viral Hepatitis Elimination (and beyond) trough Universal health Coverage with additional reference to COVID-19“

Názov je veľmi krkolomný, dal by sa preložiť ako: „HCC (Hepatitída typu C) – Osud, ktorému sa dá vyhnúť:  Prevencia rakoviny pečene eliminovaním vírusovej hepatitídy cez zdravotné poistenie so vzťahom k ochoreniu COVID-19.

Súčasťou podujatia bola panelová diskusia. Keďže Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyzvala krajiny sveta, aby sa zapojili do programu eliminácie hepatitídy C do roku 2030, na seminári zástupcovia jednotlivých štátov informovali o situácii vo svojich krajinách (napr. národné plány, mikroeliminácia,..). Za Slovensko sa vyjadril Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.,  ktorý je členom nášho OZ a bol účastníkom seminára spolu s MUDr. Helenou Glasovou, PhD. Obom sa im chceme za aktívnu účasť poďakovať .

program webinára


Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a  verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene. Zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia  .  
17.6 - 8.7.2020  ELPA VZDELÁVACIE SEMINÁRE

Šanca pre pečeň, člen medzinárodnej organizácie ELPA dostala pozvánku na vzdelávanie, ktorá sa kvôli opatreniam proti šíreniu pandémie COVID-19 koná virtuálne.

Školenie je určené pre všetkých členov ELPA a koná sa každú stredu v termíne od 17.06.2020 – 08.07.2020, čiže spolu štyri semináre.

celkový program
jednotlivé semináre
26.9.2020  Cyklojazda v na trase Zvolen - Sliač
Občianske združenie Šanca pre pečeň zorganizovalo
jednodňový  cyklistický  deň  na základe EURÓPSKEHO TÝŹDŇA ŠPORTU  (23-30.september 2020) Bola zvolená cyklistická  trasa Zvolen  -  Sliač, ktorá je prístupná pre športovcov a širokú verejnosť popri toku rieky Hron.  Akcia bola predčasne ukončená z dôvodu nepriaznivého počasia avšak zostávajúci čas sme využili na pobyt  vo Wellness  Kováčová.

Tešíme sa na ďalšiu športovú aktivitu.  Štefanická Oľga predsedníčka OZ
pár fotiek
25.9.2020 webinár  "PACIENT V ROZHODOVACÍCH PROCESOCH"
Účasť pacientov pri regulácii nákladov na lieky

Dňa 25.09.2020 AOPP zorganizovalo v rámci programu „Pacienti v rozhodovacích procesoch“ virtuálny webinár pre absolventov Akadémie pacienta AOPP a SZU. Na podujatí mala Šanca pre pečeň svojho zástupcu. Dlhodobým cieľom AOPP je dosiahnuť účasť pacienta v kategorizačnej komisii, tak ako je to vo vyspelých európskych krajinách. Kategorizačná komisia je poradný orgán Ministerstva Zdravotníctva, ktorý rozhoduje o liekoch – o.i. o tom, koľko z ceny lieku uhradí zdravotná poisťovňa, či daný liek má indikačné alebo preskripčné  obmedzenie - teda má priamy dosah na dostupnosť lieku. Komisia má momentálne 11 členov (3 z MZ, 5 zástupcov poisťovní, 3 odborníci), ale žiadneho zástupcu pacientov.
10.2020  OBEZITOLOGICKÉ DNI  - WEBINÁR
Keďže kvôli pandémii Covid 19 sa tohtoročné Obezitologické dni nemohli konať prezenčne, organizátori zabezpečili aspoň dva webináre, ktoré sa majú konať 14.10.2020 a 21.10.2020.
Oba webináre viedla prezidentka Obezitologickej sekcie Diabetologickej spoločnosti MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD., dňa 14.10 bolo odprezentovaných 8 prednášok a 21.10 9 prednášok (viď. priložené programy), kde okrem iných mali prednášky aj nášmu združeniu veľmi dobre známe slovenské kapacity ako doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc. a prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. a ďalší.
program oboch webinárov
detailné  informácie
záznam oboch webinárov
30.10.2020  ELPA  WEBINÁR S TÉMATIKOU RAKOVINY PEČENE  V KONTEXTE PANDÉMIE COVID-19

Stručné zhrnutie webinára:
- Hepatocelulárny karcinóm (HCC) je 6. najčastejšie onkologické ochorenie na svete a na 4. mieste v príčine úmrtia onkologických pacientov
- ELPA sa angažuje vo využívaní sociálnych medií (facebook, twitter, youtube, linkedin) na zvýšenie povedomia o ochoreniach pečene
- ELPA podpísala spoluprácu s organizáciou DiCE (Digestive Cncer Europe, https://www.digestivecancers.eu/) – pacientskou organizáciou, ktorá sa venuje rakovine tráviaceho ústrojenstva
- Prof. Gamal Shiha z Egypta upozornil, že cca 30% pacientov vyliečených z hepatitídy C (priamymi antivirotikami – DAA) má vysoké riziko HCC a preto ich treba každých 6 mesiacov kontrolovať – okrem zobrazovacích metód (sono, Fibroscan – rizikoví sú pacienti s F4) je dôležité sledovanie hladiny alfa-fetoproteínu a albumínu.
ELPA zorganizovala krátky webinár s tématikou rakoviny pečene v kontexte pandémie Covid-19, program viď. v prílohe.
PROGRAM WEBINÁRU
späť