I. Úvodné ustanovenia
1. Občianske združenie Šanca pre pečeň (ďalej len OZ) sa zakladá ako Občianske združenie
podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, na území Slovenskej republiky.
2. Združenie vzniká dňom jeho registrácie.

II. Názov, sídlo a postavenie združenia
1. Názov združenia je: Šanca pre pečeň
2. Sídlo združenia: Okružná 2433/113, 960 01 Zvolen
3. Združenie je samostatnou právnickou osobou.
4. Združenie zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Členovia združenia neručia za záväzky združenia.
5. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

III. Poslanie a ciele združenia

1. Združenie je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená organizácia.
2. Poslaním združenia je osveta, podpora vzdelávania a rozširovanie odborného poznania v oblasti medicíny a verejného zdravotníctva so zameraním na problematiku chorôb pečene. Zvlášť vo vzťahu k právam a povinnostiam pacientov s chorobami pečene, ako aj podpora a organizovanie iných aktivít pre členov združenia a iných záujemcov v súlade s poslaním a cieľmi združenia.
3. Cieľmi združenia sú najmä:
a. rozvíjať výchovno-vzdelávaciu, osvetovú a vedecko-výskumnú činnosť v problematike týkajúcej sa pacientov s chorobami pečene,
b. poskytovať a zabezpečovať odborné poradenstvo, konzultačnú činnosť pre členov združenia a verejnosť. Publikovať odbornú a informačnú literatúru pre členov združenia a verejnosť,
c. organizovať odborné a vzdelávacie aktivity na národnej a medzinárodnej úrovni,
d. aktívne sa podieľať pri organizovaní rehabilitačných a rekondičných pobytov,
e. podporovať účasť svojich členov a ostatných záujemcov na seminároch a ostatných vzdelávacích a odborných aktivitách v tuzemsku a v zahraničí,
f. nadväzovať spoluprácu s ďalšími domácimi a zahraničnými organizáciami a inštitúciami,
g. vytvárať ekonomické podmienky a získavať finančné a materiálne prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom podpory a zabezpečenia činnosti združenia,
h. podporovať vzájomné stretnutia pacientov s chorobami pečene za účelom zlepšenia ich fyzickej a psychickej pohody.

IV. Členstvo v združení

1. Členstvo v združení je dobrovoľné.
2. Členmi združenia môžu byť fyzické osoby spôsobilé na právne úkony, ktoré súhlasia s poslaním a cieľmi združenia.
3. Člen je ten, kto sa zúčastňuje klubovej činnosti, aktívne prispieva k plneniu poslania a cieľov združenia a platí stanovený ročný príspevok.
4. Členstvo v združení vzniká podaním prihlášky člena a zaplatením členského príspevku vo výške minimálne
7,– EUR za kalendárny rok a ďalšie členské do 31. marca bežného roka.
5. Garantom odbornosti je Slovenská hepatologická spoločnosť.
6. Členstvo v združení zaniká:
a. doručením písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia Regionálnej sekcii,
b. úmrtím člena,
c. dňom zániku združenia,
d. bezdôvodným neuhradením členského príspevku ani po upozornení,
e. vylúčením člena za hrubé porušenie Stanov a poškodzovanie dobrého mena združenia, o vylúčení člena rozhoduje Správna rada združenia.

V. Práva a povinnosti členov združenia

1. Člen združenia má tieto práva:
a. podieľať sa na činnosti združenia,
b. voliť a byť volený do orgánov združenia,
c. zúčastňovať sa na zasadnutí Valného zhromaždenia, podávať návrhy na zmeny Stanov a vnútorných predpisov združenia,
d. obracať sa na orgány združenia s návrhmi, pripomienkami a sťažnosťami a žiadať orgány združenia o vyjadrenie stanoviska,
e. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia,
f. vykonávať aktivity v zmysle Stanov a vnútorných predpisov združenia.
2. Člen združenia má tieto povinnosti:
a. dodržiavať Stanovy združenia a ostatné vnútorné predpisy združenia,
b. obhajovať záujmy združenia,
c. vzťahy v združení riešiť na základe diskusie, konsenzu a vzájomného porozumenia,
d. zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, údajoch a informáciách o ktorých sa dozvedel alebo sa mu stali prístupnými ak si to vyžadujú také okolnosti ako je potreba diskrétnosti alebo iná zákonná povinnosť,
e. rešpektovať rozhodnutia voleného orgánu a plniť uložené úlohy vyplývajúce zo zastávanej funkcie, pokiaľ sú v súlade so Stanovami združenia,
f. platiť stanovené členské príspevky.

VI. Orgány združenia

1. Orgánmi združenia sú:
a. Valné zhromaždenie,
b. Správna rada,
c. Dozorná rada.
2. Volené orgány a funkcionári za výkon svojej funkcie zodpovedajú tomu orgánu, ktorý ich zvolil.
3. Voľby v združení sú organizované na základe volebného poriadku. Rokovanie orgánov združenia sa riadi rokovacím poriadkom.

VII. Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a pozostáva z členov. Rokovania Valného zhromaždenia sa zúčastňujú všetci členovia Správnej rady a Dozornej rady.
2. Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada najmenej jedenkrát ročne.
3. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné za prítomnosti 1/3 (jednej tretiny) všetkých členov. Na prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
4. Mimoriadne Valné zhromaždenie zvoláva Správna rada vo zvlášť odôvodnených prípadoch, na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov. V tomto prípade je Správna rada povinná zvolať Valné zhromaždenie do 30 dní. Mimoriadne Valné zhromaždenie môže zvolať aj Dozorná rada po splnení podmienok v článku IX, odstavci 6. Mimoriadne Valné zhromaždenie má tie isté kompetencie ako riadne Valné zhromaždenie.
5. Valné zhromaždenie:
a. schvaľuje Stanovy združenia, zmeny a doplnky Stanov,
b. schvaľuje volebný a rokovací poriadok orgánov združenia a ostatné vnútorné predpisy združenia,
c. schvaľuje rozpočet a plán činnosti združenia,
d. schvaľuje výročnú správu o činnosti združenia a správu o hospodárení združenia,
e. rozhoduje o rozpustení, zlúčení a zániku združenia,
f. na návrh členov volí a odvoláva členov a Dozornej rady a potvrdzuje a odvoláva členov Správnej rady,
g. schvaľuje výšku a splatnosť členských a iných schválených príspevkov,
h. schvaľuje výšku primeranej náhrady za činnosť vo funkciách v orgánoch združenia.
6. Zo zasadnutí Valného zhromaždenia sa robí zápisnica. Obsahom zápisnice je priebeh rokovania a formulované rozhodnutia a uznesenia. Zápisnicu overuje svojím podpisom zapisovateľ a predseda Správnej rady.

VIII. Správna rada

1. Správnu radu schvaľuje Valné zhromaždenie. Má minimálne 5 členov. Funkčné obdobie je štvorročné.
2. Správna rada je štatutárnym a výkonným orgánom združenia.
3. Správna rada najmä:
a. riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
b. vedie zoznam členov združenia,
c. rozhoduje o všetkých otázkach združenia, pokiaľ tieto neboli vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia,
d. pripravuje a zvoláva rokovanie Valného zhromaždenia,
e. predkladá Valnému zhromaždeniu na schválenie návrh rozpočtu a plánu činnosti, správu o hospodárení združenia a výročnú správu o činnosti združenia,
f. vykonáva rozhodnutia Valného zhromaždenia pokiaľ tieto nespadajú do kompetencie iného orgánu združenia,
g. zodpovedá za činnosť a hospodárenie združenia v zmysle platných právnych predpisov,
h. spravuje majetok združenia.
4. Členstvo v Správnej rade zaniká odvolaním, rezignáciou alebo úmrtím člena Správnej rady.
5. Správna rada zasadá podľa potreby, minimálne však dvakrát ročne. Zasadnutia Správnej rady zvoláva a vedie predseda Správnej rady. Predseda Správnej rady je povinný zvolať zasadnutie Správnej rady, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov Správnej rady, do 30 dní od doručenia žiadosti.
6. Zasadania Správnej rady sú neverejné. Zasadnutí Správnej rady sa môžu podľa potreby zúčastniť prizvaní hostia.
7. Správna rada na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu Správnej rady a podpredsedu Správnej rady. Predseda a podpredseda Správnej rady sú volení tajným hlasovaním na obdobie štyroch rokov, pričom na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov Správnej rady. Odvolanie predsedu a podpredsedu Správnej rady sa riadi rovnakými pravidlami ako ich voľba. Predseda a podpredseda konajú v mene združenia.
8. Správna rada je uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. Uznáša sa formou rozhodnutia, na prijatie ktorého je potrebná vždy nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov Správnej rady. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu Správnej rady.
9. Rozhodnutia Správnej rady sú záväzné pre všetkých členov združenia.
10. Písomnú agendu Správnej rady a združenia vedie poverený člen Správnej rady.
11. Zo zasadnutí Správnej rady sa robí zápisnica. Obsahom zápisnice je priebeh rokovania a formulované rozhodnutia a uznesenia. Zápisnicu overuje svojím podpisom predseda Správnej rady a ďalší člen Správnej rady.

IX. Dozorná rada

1. Dozorná rada je kontrolným orgánom združenia a má troch členov.
2. Členov Dozornej rady volí Valné zhromaždenie združenia na obdobie štyroch rokov.
3. Členovia Dozornej rady sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti a hospodárenia s majetkom združenia.
4. Dozorná rada:
a. vykonáva revíziu hospodárenia združenia minimálne jedenkrát ročne,
b. predkladá Správnej rade a Valnému zhromaždeniu písomné správy o výsledkoch revízie minimálne jedenkrát ročne,
c. kontroluje plnenie uznesení Valného zhromaždenia a Správnej rady.
5. Členstvo v Dozornej rade zaniká odvolaním, rezignáciou alebo úmrtím člena Dozornej rady.
6. Dozorná rada je oprávnená požiadať Správnu radu o zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia v prípade, že v rámci svojej kontrolnej činnosti zistí také skutočnosti, ktoré sú v rozpore s platnými zákonmi alebo Stanovami združenia. Ak Správna rada nezvolá Valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Dozornej rady Správnej rade, Dozorná rada zvolá mimoriadne Valné zhromaždenie do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty pre zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia Správnou radou.

X. Zásady hospodárenia

1. Združenie hospodári s nadobudnutým majetkom podľa zásad ekonomickej samostatnosti.
2. Hospodárenie združenia sa riadi podľa rozpočtu schváleného Valným zhromaždením a v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Majetok združenia tvoria:
a. členské príspevky,
b. príspevky, dary a dotácie od fyzických a právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia,
c. sponzorské dary a finančná podpora,
d. príjmy získané pri organizácií aktivít združenia,
e. príjmy z vykonávania hospodárskej činnosti pri napĺňaní cieľov združenia.
4. Majetok združenia slúži na zabezpečenie a podporu poslania a cieľov združenia a na rozvoj činnosti.
5. Združenie je samostatnou účtovnou jednotkou, ktorá účtuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva združenia zodpovedá Správna rada združenia a za kontrolu hospodárenia zodpovedá Dozorná rada.

XI. Zánik združenia

1. Združenie zaniká:
a. dobrovoľným rozpustením,
b. zlúčením s iným občianskym združením,
c. právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o rozpustení združenia.
d. ak sa o tom uznesie nadpolovičná väčšina prítomných členov Valného zhromaždenia. Správna rada oznámi zánik združenia príslušnému ministerstvu do 15 dní.
2. Pri zániku združenia bez právneho nástupcu sa uskutoční majetková likvidácia združenia v súlade s platnými právnymi predpismi. Likvidáciu majetku vykoná likvidačná komisia.
3. Likvidačná komisia je minimálne trojčlenná a menuje ju Správna rada združenia.
4. Pri zániku združenia zlúčením prechádza jeho majetok na právneho nástupcu.
5. Pri zániku združenia podľa článku XI, odstavca 1, písmena c) vykoná majetkové vysporiadanie likvidátor určený príslušným ministerstvom v zmysle platných právnych predpisov.

XII. Osobitné ustanovenia

1. V mene združenia verejne vystupovať, publikovať, nadväzovať oficiálne kontakty so zahraničím alebo uskutočňovať iné aktivity môže predseda a podpredseda Správnej rady, resp. člen poverený Správnou radou.
2. Získať takéto poverenie môže len člen združenia zorientovaný v problematike, ktorú prezentuje v jeho mene, pričom povinnosťou takto vystupujúceho je dbať na dobré meno, záujmy a reprezentáciu združenia.
3. Informovať, publikovať a verejne vystupovať môže člen združenia bez poverenia len vo svojom mene.

XIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny Stanov podliehajú schváleniu Valného zhromaždenia.
2. Záväzný výklad jednotlivých ustanovení Stanov združenia vykonáva Správna rada.
3. Tieto stanovy združenia v plnom znení nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia.
Vo Zvolene,
6.6.2009

DODATOK č.1

dňa 19.02.2011 bola Valným zhromaždením odsúhlasená zmena výšky členského príspevku, a to z pôvodných 4
,- € na 7,- .
Zmena platí od roku 2011.

DODATOK č. 2
1. Dňa 28.08.2021 bola Valným zhromaždením odsúhlasená zmena výšky členského príspevku, a to z pôvodných 7,- € na 10,- €.
Zmena platí od roku 2022.
2. Na základe uznesenia Valného zhromaždenia zo dňa 28.08.2021 sa mení text stanov v článku II., bode 2: Sídlo združenia takto:
pôvodný text:
Sídlo združenia: Okružná 2433/113, 960 01 Zvolen  na
Sídlo združenia: J. Cikkera 230 /10, 962 31 Sliač.
Zmena platí od 1.10.2021"


<<  Späť
Copyright © 2014 - 2015 --- OZ Šanca pre pečeň - Všetky práva vyhradené. All Rights Reserved.
 
Občianske združenie   Šanca pre pečeň
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
STANOVY Občianskeho združenia Šanca pre pečeň
----------------------------------------------------------------------------------------------------------